Ellinor Sandlund (M) skriver 2018-11-23 i en debattartikel i Piteå-Tidningen: 

Boliden har sökt bearbetningstillstånd på 700 miljoner ton under 20 år. Malmen mals till små partiklar på 0,2-0,002 millimeter.

Enligt uppgift ligger kopparhalten på 0,22 procent. Dessutom innehåller malmen 0,13 gram guld/ton och 2,8 gram silver/ton. Resten blir avfall som ska deponeras i ett sandmagasin. Deponin kommer att bestå av 700 miljoner ton anrikningssand och 300 miljoner ton miljöfarligt gråberg. 

Dessutom medför lagringen att en dalgång på 20 kvadratkilometer täcks, fem sjöar utplånas och en yta på ytterligare 20 kvadratkilometer överdäms.

Enligt Piteå-Tidningen strider gruvplanerna mot nio av de sexton nationella miljömålen; giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, ett rikt växt och djurliv, enbart naturlig försurning, frisk luft, myllrande våtmarker, levande skogar och giftfria och resurssnåla kretslopp.

Inga svenska avfallsdammar av denna typ är långsiktigt stabila, i Sverige har det inträffat nio dammolyckor varav sju vid Bolidens gruvor.

Stor naturpåverkan

Även rennäringen kommer att påverkas, det finns ingen ersättningsmark till den så den kommer att slås ut. Dessutom försvinner möjlighet till fiskodling, biltestverksamhet, rekreation, jakt och fiske. 

EU har nyligen delat ut 152 miljoner till Swedish Lapland, pengar som är öronmärkta för besöksnäringens utveckling. Natura 2000-området med sina många sjöar och vattendrag har potential att locka många naturintresserade människor från hela världen. Turister vill komma hit för den rena miljön, sitta vid en bäck och meta eller kasta ut fiskedraget för att få en öring.

– Vi borde absolut lämna mineralerna i backen till våra barn och barnbarn. Utvecklingen går framåt och kanske kommer en teknik som inte behöver göra så stort ingrepp med så stor negativ påverkan på naturen, skriver Elinor Sandlund slutligen.